Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder klant: de natuurlijke of rechtspersoon die door het aangaan van een overeenkomst te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Commutaal aangeboden diensten, dan wel de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een offerte is gericht.

top

Artikel 2 – Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten tussen Commutaal en de klant.

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk als ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. Eventuele door de klant gehanteerde inkoop- en algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij Commutaal die voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

top

Artikel 3 – Offertes

3.1. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Als een eerste gesprek echter het karakter heeft of krijgt van een concrete werkbespreking, kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

3.2. Door Commutaal uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen.

3.3. Commutaal offreert naar beste inzicht en vermogen, op basis van de door klant aangeleverde gegevens. Dit geldt eveneens voor de in de offerte genoemde uren.

3.4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.5. Als een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging ofwel mondelinge toezegging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden.

top

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de opdrachtbevestiging door de klant, dan wel wanneer de klant Commutaal feitelijk in de gelegenheid heeft gesteld de werkzaamheden uit te voeren en Commutaal is begonnen met de werkzaamheden. In het laatste geval wordt de overeenkomst gesloten conform hetgeen is gesteld in de offerte en deze algemene voorwaarden.

top

Artikel 5 – Verplichtingen en aansprakelijkheid Commutaal

5.1. Commutaal verplicht zich om opdrachten en overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Commutaal heeft het recht om werkzaamheden uit te besteden.

5.2. Commutaal spant zich in om eventuele gestelde termijnen te halen. Ingeval een overeengekomen termijn niet door Commutaal kan worden aangehouden, zal Commutaal de klant daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten termijn, zonder dat de klant daaraan het recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan, dan wel nakoming van de overeenkomst kan eisen.

5.3. Commutaal gebruikt de persoons- of bedrijfsgegevens van de klant uitsluitend voor eigen administratieve doeleinden.

5.4. Commutaal aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de klant geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
De maximale aansprakelijkheid van Commutaal is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het reeds betaalde honorarium voor het gedeelte van de overeenkomst waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit.

top

Artikel 6 – Verplichtingen en aansprakelijkheid klant

6.1. De klant is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van gegevens en/of materialen voor de door Commutaal te verrichten diensten. De klant verplicht zich ertoe bij de aanlevering van gegevens en/of materialen geen inbreuk te maken op intellectuele eigendommen van derden.

6.2. De klant vrijwaart Commutaal voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

6.3. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik van alle in het kader van de overeenkomst door Commutaal geleverde teksten en andere producten. Geleden schade, in welke vorm ook, die het directe of indirecte gevolg is van onjuiste teksten op de website, in folders en andere schriftelijke uitingen, valt nimmer onder verantwoordelijkheid van Commutaal.

6.4. De klant is gehouden alle financiële verplichtingen jegens Commutaal na te komen.

6.5. Als de klant bovengenoemde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt is Commutaal gerechtigd de dienstverlening op te schorten.

 top

Artikel 7 – Wederzijdse verplichtingen

7.1. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

7.2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de overeenkomst.

7.3. Commutaal is niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling als de geheimhouding op enig moment krachtens rechterlijke uitspraak moet worden verbroken. Evenmin levert dit grond tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade bij de klant.

top

Artikel 8 – Intellectueel eigendom en auteursrechten

8.1. Alle rechten van intellectueel eigendom, waaronder begrepen het auteursrecht, op onder de overeenkomst door Commutaal vervaardigde producten berusten uitsluitend bij Commutaal.

8.2. Commutaal draagt onder de opschortende voorwaarde van tijdige betaling en bij levering slechts het gebruiksrecht over als omschreven in de offerte.

8.3. Bij inbreuk op het auteursrecht is de klant schadevergoeding verschuldigd. Hieronder valt het zonder naamsvermelding en/of toestemming van Commutaal in enige vorm hergebruiken van het werk.

8.4. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht. Commutaal kan afzien van naamsvermelding of eisen dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

 top

Artikel 9 – Overmacht

9.1. Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst waartoe hij is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt. Hieronder vallen onder meer ziekte en niet of niet-tijdige levering door derden.

9.2. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door overmacht niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één maand zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

 top

Artikel 10 – Tussentijdse beëindiging

Commutaal mag de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen als de klant na ingebrekestelling door Commutaal middels een aangetekend schrijven nalatig blijft om haar verplichtingen na te komen binnen de in dit schrijven gestelde redelijke termijn. Commutaal mag de overeenkomst ook eenzijdig beëindigen als de klant in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of de bedrijfsactiviteiten staakt.

 top

Artikel 11 – Honorarium en betaling

11.1. Het honorarium wordt berekend op grond van werkelijk bestede uren tegen het in de offerte vermelde uurtarief, vermeerderd met reis- en verblijfkosten en Btw.

Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden worden de verschuldigde kosten periodiek in rekening gebracht.

11.2. De klant voldoet alle facturen binnen 30 dagen na factuurdatum.

11.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Commutaal direct na indiening van de aanvraag opeisbaar. De overeenkomst tussen Commutaal en de klant houdt op te bestaan indien de aanvraag wordt gehonoreerd door de rechter.

11.4. Indien Commutaal tot invordering overgaat zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van de klant, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op 15% van de te vorderen hoofdsom, met een minimum van € 200 plus Btw en rente.

11.5. Door de klant gedane betalingen dienen steeds ten eerste voor de betaling van rente en kosten en vervolgens voor de betaling van de facturen die het langst openstaan.

 top

Artikel 12 – Slotbepalingen

12.1. De titels boven de artikelen van deze algemene voorwaarden hebben geen zelfstandige betekenis en ze zijn niet van invloed op de uitleg van de artikelen.

12.2. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.3. Partijen zijn verplicht tot minnelijk overleg in geval van geschil. Als dat niet tot een voor beide partijen bevredigend resultaat leidt wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

 top

Den Haag, december 2012

Plaats een reactie